You need to enable JavaScript to run this app.

Aurora Esports

Aurora Esports

Team players

Counter-Strike: Global Offensive Counter-Strike: Global Offensive
Ivan Miroshnikov
Denis Zhukov
Evgeny Plottsov
Viktor Boldyrev
Evgeniy Ermolin
Aleksandr Gurkin
Sergey Ischuk
Vladislav Vydrin