You need to enable JavaScript to run this app.

Team Spirit

Team Spirit

Team players

Counter-Strike: Global Offensive Counter-Strike: Global Offensive
Dmitriy Eduardovich Sokolov
Myroslav Plakhotia
Boris Vorobyev
Leonid Vishnyakov
Danil Kryshkovets