You need to enable JavaScript to run this app.

B8 Esports

B8 Esports

Team players

Counter-Strike: Global Offensive Counter-Strike: Global Offensive
Mykhailo Lymar
Ukraine npl
Andrii Kukharskyi
Denis Liashenko
Artem Moroz
Arseniy Derevinskiy
Alexey Yarmoshchuk