You need to enable JavaScript to run this app.

Endpoint

Endpoint

Team players

Counter-Strike: Global Offensive Counter-Strike: Global Offensive
Nikita Martynenko
Frederik Sørensen
Poland mhL
Miłosz Knasiak
Max Heath
Kia Man
Markus Kjærbye